Secret Attack Squad History Page
 
 
Squad History
Secret Attack Squad was formed in 2002 by OneShot <<SAS>>
The squad was active for about a year.
OneShot became inactive and Killer<<SAS>>
ran the squad for a short time till the squad folded.
OneShot<<SAS>>
SkyDive<<SAS>>
Tim<<SAS>>
Reaper<<SAS>>
Tigercat<<SAS>>
ApEx Tx<<SAS>>
Star_Fox<<SAS>>
omega 1<<SAS>>
Shadow<<SAS>>
Kavik <<SAS>>
Information authored by Reaper
bluestreak<<SAS>>
ment0 <<SAS>>
neomike<<SAS>>
cdneagle<<SAS>>
GreyViper<<SAS>>
Firestorm<<SAS>>
Kain<<SAS>>
Nexis<<SAS>>
Daddo<<SAS>>
thethang<<SAS>>
LeeLee<<SAS>>
TGV<<SAS>>
INFERNO<<SAS>>
MAVERICK<<SAS>>
SnakeEyes<<SAS>>
Bowen<<SAS>>
maddog<<SAS>>
Striker<<SAS>>
<<Killer 11>> 
Squad Members